Chương trình Đào tạo

Chương trình giảng dạy đã được đồng thiết kế và xác thực chất lượng bởi hai trường đại học top thế giới là Cornell và Pennsylvania. Chương trình được xây dựng trên các tiêu chuẩn kiểm định của từng Chương trình như AACSB cho ngành kinh doanh – quản trị, ABET cho ngành kỹ thuật và khoa học máy tính, ACEN cho ngành điều dưỡng, …

VinUni thúc đẩy đào tạo tích hợp liên ngành, nên sinh viên có thể lựa chọn học như sau:
1. Học ngành đơn.
2. Học ngành kép (trong cùng 1 Viện).
3. Học ngành chính – ngành phụ (ngành phụ có thể học liên viện).
4. Học bằng kép/song bằng (trong cùng 1 Viện hoặc 2 Viện khác nhau).
5. Học bằng tích hợp tại trường Đối tác.

VinUni đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên bạn hoàn toàn có thể chủ động lên kế hoạch tích luỹ tín chỉ và học rút ngắn so với thời gian chuẩn từ 4 năm thành 3.5 năm.